• دکتر مهدی شکوری

  تاریخ ثبت: 1396/5/20 مسئول فنی/ پزشک عمومی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب
 • محمد نجفی مومن

  شماره نظام: 821923تاریخ ثبت: 1396/3/1 کارشناس پرستاری/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب
 • سیده مریم موسوی موید

  تاریخ ثبت: 1396/3/1 بهیار/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • مریم یزدیان

  تاریخ ثبت: 1396/2/1 کارشناس پرستار / موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • دکتر علی میرزایی جمکرانی

  تاریخ ثبت: 1396/4/1 مسئول فنی/ پزشک عمومی / موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • نفیسه سعادت مومنی

  تاریخ ثبت: 1394/2/18 سرپرست موسسه / مشاور روانشناس/ دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی سلامت
 • محبوبه قاسمی

  تاریخ ثبت: 1396/2/1 کارشناس پرستار/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • دکتر حسین چاقری

  تاریخ ثبت: 1394/2/18 پزشک عمومی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • مهران جعفری

  تاریخ ثبت: 1394/10/1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • جاوید جیحونی میانج

  تاریخ ثبت: 1394/2/18 کاردان بهداشت/ آموزش مراقبت/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • زهرا شبستری

  شماره نظام: 26744تاریخ ثبت: 1394/2/18 کارشناس مامایی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب
 • دکتر عماد نعیمی

  شماره نظام: 103361تاریخ ثبت: 1394/2/18 پزشک عمومی/ موسس/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب
 • دکتر علیرضا سزاوار

  شماره نظام: 107674تاریخ ثبت: 1394/2/18 پزشک عمومی/ مسئول فنی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب
 • علی کاظمی

  تاریخ ثبت: 1394/2/18 کارشناس بهداشت/ آموزش مراقبت/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب
 • محمد ظهراب قمی

  تاریخ ثبت: 1394/2/18 کارشناس علوم آزمایشگاهی/ نمونه گیر / موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب