جاوید جیحونی میانج

کاردان بهداشت/ آموزش مراقبت/ موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب