هشت اولویت بندی بیمه که پزشکان انگلستان از دولت جدید می خواهند

دریافت فایل مقاله

از سرمایه گذاری در بخش سلامت روان تا رایگان نگه داشتن بیمه تا لحظه ی تحویل، رهبران سلامت جامعه به ما می گویند که چه تغییراتی می خواهند ببینند ... دولت باید سرمایه گذاری برای سال 2020 را به حداقل  8 میلیارد پوند افزایش داده و تا کمبود این بودجه تا سال 2016 نیز جبران شود، مسئول جدید بخش سلامت باید بر سه اصل مهم بیمه ( تثبیت و تقویت کیفیت)، انتقال مراقبت ها و ایجاد توازن در این بخش فعالیت کند. کیفیت بالاتر خدمات معمولا هزینه ی پایین تری نیز به دنبال خواهد داشت، اما اگر انتخاب بین این دو بود باید کیفیت خدمات ارجح تر باشد. مسئول بخش سلامت باید اولویت کاری خود را در در ارتباط سازنده با با کارکنان و دست اندرکاران این بخش قرار دهد نه تغییرات مدیریتی ...