نابودکننده ها و احیاکننده های روابط عاشقانه

دریافت فایل مقاله

همه ما زوج های بسیاری را می شناسیم که زمانی بسیار عاشق به نظر می رسیدند اما بعد از مدتی رابطه شان را بهم زدند! البته اگر از آنها بپرسید هیچ کدام نمی دانند که چه اتفاقی افتاد اما مطمئنا حداقل یکی از موارد زیر در رابطه شان وجود داشته است. در ادامه ایمیل به 5 نابود کننده و 5 احیا کننده روابط عاشقانه اشاره شده است ...