Hospital at Home

این خدمات مشتمل بر خدماتی است که پزشک متخصص طی یک برنامه مدون و منظم برای بیمار تنظیم کرده باشد و دستور آن را صادر نماید پرستاران و مراقبین طبق برنامه مشخص به منزل بیمار مراجعه می کنند و خدمت خود را ارائه می دهند.

اقلام و لوازم مصرفی و تجهیزات درمانی شامل این طرح نمی باشد. از این رو چنانچه اعضای تحت پوشش طرح محدودیتی در این خصوص دارند، واحدهای اجرایی موسسه مکلف خواهند بود جهت تامین لوازم مصرفی و دارویی، آنها را به مراکز خیریه مرتبط راهنمایی کنند.

هزینه های آزمایشگاهی و دارویی از شمول قراردادی این طرح خارج می باشد.

در ابتدای هر ماه پزشک معالج جهت بررسی وضعیت بیمار یا سالمند و تدوین برنامه جامع مراقبتی و درمانی پرستاری به منزل بیمار مراجعه می کند.

درطول دوره مراقبتی، وضعیت تغذیه ای و روانشناسی  بیمار تحت نظر کارشناسان موسسه قرار دارد.

 

ویژه بیماران تهران و شمیرانات: ماهیانه 45.000.000 ریال

ویژه بیماران استان قم: ماهیانه : 15.000.000 ريال

شهرهای تحت پوشش

  • تهران - تهران
  • تهران - شميرانات
  • قم - قم

مراکز پوشش دهنده

ثبت سفارش خدمات