سامانه آی آر سلامت با همکاری مطالعاتی موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب به شماره پروانه تاسیس 404566 و شرکت تعاونی پایش بهداشت درمان امداد ( پبدا ) به شماره ثبت 481782 ( صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ) ایجاد گردید. هدف از این سامانه تشکیل کنسرسیومی از مراکز تحت مجوز و ارائه خدمات به کاربران بدون محدودیت جغرافیایی و منطقه ای است. 

آی آر سلامت یک سامانه ای رقابتی در میان اصناف و مشاغل فعال در حوزه بهداشت و درمان نیست. بلکه فرآیندی است که در قالب فرصت های مطالعاتی و پژوهش محور جهت ایجاد و تکمیل زنجیره تامین در نظام بهداشت و درمان استقرار یافته است.آی آر سلامت سامانه ای است جهت مشارکت همه اصناف و مشاغل فعال در حوزه بهداشت و درمان.