دکتر علی میرزایی جمکرانی

مسئول فنی/ پزشک عمومی / موسسه خدمات بالینی در منزل امداد طب