دکتر مهدی شکوری

مسئول فنی/ پزشک عمومی/ موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب