خدمات آزمایشگاهی و پاراکلینیکی

  • نمونه گیری خون و ادرار
  • نمونه گیری ABG
  • کشت زخم
  • پاپ اسمیر
  • خارج کردن آی یو دی

شهرهای تحت پوشش

  • قم - قم
  • تهران - تهران
  • تهران - شميرانات

مراکز پوشش دهنده

  • موسسه خدمات بالینی در منزل امدادطب - استان قم
  • مدیریت جامع مراکز آزمایشگاهی و پاراکلینیکی - استان قم
ثبت سفارش خدمات