ویزیت پزشک متخصص - مطب

متقاضیان می توانند از طریق این درخواست، تقاضای نوبت دهی در مطب پزشکان مورد قرارداد با سامانه نمایند.

تعرفه این خدمت برای متقاضیان 500.000 ریال می باشد.

شهرهای تحت پوشش

  • تهران - تهران
  • تهران - شميرانات
  • قم - قم
  • خراسان جنوبي - بيرجند

مراکز پوشش دهنده

  • مدیریت جامع مطب های تخصصی - استان تهران
  • مدیریت جامع مطب های تخصصی - استان قم
ثبت سفارش خدمات