دعوت به همکاری مراکز بالینی در منزل سراسر کشور

تاریخ انتشار: 1396/5/24

سایت آر آر سلامت جهت تکمیل فازهای اجرایی درمان و مراقبت کشوری، از کلیه مراکز صاحب مجوز بالینی در منزل سراسر کشور ( به استثنای استان قم و تهران ) دعوت به همکاری و مشارکت می نماید. این خدمات در چهارچوب مقررات و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هدف محرومیت زدایی از مناطق محروم و توسعه خدمات تعریف شده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره 37841000-025 تماس حاصل نمایند.