افتتاح فاز تخصصی زخم و دیابت

تاریخ انتشار: 1396/4/18

با همکاری متخصصان و کارشناسان بخش میکروبیولوژی فاز تخصصی درمان زخم و دیابت با بهره گیری از جدیدترین شیوه های درمان افتتاح گردید.  متقاضیان و بیماران می توانند در این شیوه، ضمن مراجعه به خدمات زخم و پانسمان و ارسال عکس از زخم و جواب آزمایش، از طریق سایت تحت برنامه درمانی دیابت و زخم قرار گیرند.