افتتاح خدمات ویزیت تخصصی

تاریخ انتشار: 1396/3/8

با توجه به نیازهای مناطق محروم، امکان بهره مندی از خدمات ویزیت تخصصی به صورت ارتباط سامانه فراهم گردید. از این رو متقاضیان بدون محدودیت مکانی و جغرافیایی می توانند از امکانات فوق بهره مند شوند. 

نحوه استفاده از این خدمت به صورت تفصیلی در خدمات سایت اعلام شده است.